Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvkiadók képes leírás: Bíbor - Mezőgazda [2. oldal]
részletek »

Könyvkiadók: Bíbor - Mezőgazda [2. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: konyvkiadas.tlap.hu » Könyvkiadók
Keresés
Találatok száma - 73 db
Bíbor Kiadó - könyvkiadás

Bíbor Kiadó - könyvkiadás

Örömmel fogadunk minden kiadási javaslatot, készséggel tájékoztatjuk a jogtulajdonost elképzelésének piaci esélyeiről, a megvalósítás lehetőségeiről, a költségekről, az értékesítés feltételeiről és az elérhető bevételekről. Pályázatokhoz készek vagyunk kiadói szándéknyilatkozatot, előzetes árajánlatot készíteni, esetleg előszerződést kötni, de kötelezettséget csak az elfogadott kézirat után vállalunk.

Boook

Boook

A Boook Kiadót 2009-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy igényes, nemzetközi színvonalú könyvekkel örvendeztessük meg a magyar olvasóközönséget. Szakácskönyveink szerzői nagy elismertségnek örvendő szakácsok és gasztronómiai szakemberek, ezért nem véletlen, hogy az elmúlt években a kiadó óriási népszerűségre tett szert a gasztronómia iránt érdeklődő közönség körében, és kivívta a szakma megbecsülését is. Munkánkat számos díjjal jutalmazták, ezek közül a legutóbbi a Gourmand World Cookbook Award-on kapott Best Cookbook in Hungary 2010, melyet Segal Viktor: Színek és ízek c. szakácskönyvért kaptunk. Célunk, hogy továbbra is olyan szakácskönyveket kínáljunk olvasóinknak, melyek nemcsak sütés-főzésre buzdítják őket, hanem amelyek elmélyítik gasztronómiai ismereteiket, és melyek segítségével megoszthatják szeretteikkel az ételkészítés, a közös étkezések mással össze nem hasonlítható örömét.

Cartographia

Cartographia

Félévszázados múlt, jól csengő név Az 1954-ben alapított Kartográfiai Vállalat jogutódjaként 1993. január 1-jén alakult a Cartographia Kft. Cégünk közel 60 éve van jelen a hazai és a külföldi térképpiacon. Vállalatunk neve és szakértelme a magyar és külföldi vásárlóközönség körében egyedülállóan ismert és elismert. A Cartographia emblémája egyet jelent a minőség, a tudás, és a profizmus védjegyével. Vállalatunk a térképkészítés szinte teljes vertikumával rendelkezik az ötletek megszületésétől a termék elkészítésén át, annak a vásárlókhoz való eljuttatásáig.

Complex Kiadó

Complex Kiadó

A CompLex Kiadó Kft. több kisebb-nagyobb cég, illetve kiadvány portfólió egyesüléséből jött létre. Mai formájában 1998-ban Kjk-Kerszöv néven alakult meg, majd 2005-ben változott CompLex Kiadó Kft.-re a cég neve. A Kiadó tulajdonosa a holland székhelyű Wolters Kluwer, mely a világ számos országában van jelen. Míg Európában a jogi és adóügyi kiadásban tölt be vezető pozíciót, addig Amerikában elsősorban az orvosi, egészségügyi kiadásban, és a pénzügyi szolgáltatásokat támogató információszolgáltatásban képviselteti magát erőteljesebben.

CorLeonis

CorLeonis

A Cor Leonis Kiadó 2005-ben asztrológiai könyvek kiadójaként kezdte tevékenységét. Nevét is a legfényesebb álló csillagról, az Oroszlán csillagkép szívéről kapta. Az évek során az asztrológiai könyvek mellett a kiadó tevékenysége kiteljesedett, és mára már minden műfajban igényes, hiánypótló, változatos műveket publikál. Célunk, hogy olyan könyveket tegyünk elérhetővé olvasóink számára, melyek túlmutatnak az aktuális trendeken, nem pusztán csak követik azokat. Mind a szerző, mind a témaválasztásnál fontos számunkra, hogy igényes, sokrétű szórakozást nyújtsunk a könyveinket olvasóknak.

Corvina Kiadó

Corvina Kiadó

A Corvina kezdettől fogva törekedett a többnyelvűségből adódó előnyök kiaknázására, s így nem egy könyvét egyszerre jelentette meg angol, német, francia, orosz, lengyel és egyéb nyelven. Ennek egyik legjobb példája a ma már klasszikusnak számító Barcsay Jenő: Művészeti anatómia című műve, mely összesen tizenkét nyelven jelent meg az évek során, és még ma, negyven év után is újabb és újabb kiadásai jelennek meg idegen nyelven és magyarul is. Emellett a művészettörténet számos klasszikusa jelent meg magyarul első ízben a Corvina Kiadó gondozásában, amivel a kiadó tulajdonképpen megalapítójává vált a magyar nyelvű művészeti könyvkiadásnak.

Cser Kiadó

Cser Kiadó

Kiadónk felelősséget érez a társadalom jövőjéért, ezért belépett a HBLF (Magyar Üzleti Vezetők Fóruma) és az IBM Magyarország által létrehozott Romaster tehetséggondozó programba. A program célja, hogy a roma társadalomban tovább bővüljön a megfelelő igennyelv-tudással és felsőfokú végzettséggel rendelkező közösség, amelynek tagjai nyelvtudással és egyenlő esélyekkel lépnek a munkaerőpiacra. A program lényeges elemei a vállalati mentorálás, illetve hogy csak azokat a középiskolás diákokat támogatja, akik gazdasági, műszaki, jogi vagy egészségügyi irányba tervezik a továbbtanulást és a diploma megszerzését. A környezetvédelem is szívügyünk. Kiadónk a hazai könyvkiadók között vezető helyet foglal el a megújuló energiákat ismertető könyvek kiadásában. Részletesen bemutatjuk az olvasóknak a szakterület minden ágát, pl. nap-, illetve szélenergia felhasználása, hőszivattyúk, biogázgyártás, szalmatüzelésű erőművek, energetikai növények, komposztálás stb.

Dinasztia Tankönyvkiadó

Dinasztia Tankönyvkiadó

Kiadónk immár több mint két évtizede van jelen a tankönyvkiadás egyre változó palettáján, hatékonyan és rugalmasan reagálva a változó körülményekhez - mind a törvényi előírásokat, mind a tanterveket, mind a vásárlói igényeket nézve. A kezdetektől mindig nagyon tudatosan, a pedagógusok kívánságaira odafigyelve, a pedagógusok ezernyi ötletét, javaslatát hasznosítva alakítottuk kiadói koncepciónkat - ennek köszönhetjük hosszú távú sikereinket. Az első pillanattól az életkori sajátosságokat legteljesebben figyelembe vevő tankönyvcsaládokban gondolkodtunk, következetesen haladtunk a termékfejlesztésben, tudatosan törekedtünk a tantárgyi koncentrációra. Kínálatunk alsó tagozatban a legszélesebb, de a felső tagozatos gyerekeknek és a középiskolás tanulóknak valamint pedagógusaiknak, sőt most már az óvodás korosztálynak is színvonalas, érdekes kiadványokat kínálunk.

Galaktika

Galaktika

1972-ben jelent meg először a Galaktika. A keleti blokkban egyedülálló módon közölt hazai, keleti és nyugati szerzőktől fantasztikus műveket és képzőművészeti alkotásokat. Hosszú időn át, az 1990-es évek közepén történt hiátusig etalonnak számított a fantasztikum legjavának megjelentetésében. 2012-ben ünnepeljük a 40 éves megjelenési jubileumát. A legrégebbi és legnépszerűbb magyar sci-fi kiadvány sok-sok meglepetést tartogat, valamint új, dekoratív külsőt kapott honlapunkon továbbra is érdekes hírekkel és információkkal valamint rendkívüli akciókkal, nyereményekkel várunk benneteket.

Hirdetés
Líra Könyv

Líra Könyv

A Líra Könyv Zrt. 1993-ban ala­kult meg az ál­la­mi könyv­ter­jesz­tés rom­ja­in lét­re­jött ál­la­mi vál­la­lat­ból. A kez­de­ti idősza­kot a szo­ci­a­lis­ta nagy­vál­la­la­tok és a könyv­szak­ma vál­sá­ga egya­ránt jel­le­mez­te. Sze­ren­csé­re egy év­vel ké­sőbb a szak­ma nagy­vál­la­la­tai kö­zül el­sőként hir­det­ték meg a cég pri­va­ti­zá­lá­sát. Több­for­du­lós el­já­rás ered­mé­nye­ként 1994-ben a rend­­szer­vál­tás­sal együtt ala­kult ki­adók kon­zor­ci­u­ma vá­sá­rol­ta meg a nagy­ke­res­ke­dés­ből és 16 min­ta­bolt­ból ál­ló há­ló­za­tot, amely ki­vá­sár­lá­sok után a Láng Ki­adó és Hold­ing irányí­tá­sa alá ke­rült. Meg­kez­dő­dött a bolt­há­ló­zat kor­sze­rűsí­té­se. A könyv­szak­má­ban el­ső­ként ve­zet­tünk be szá­mí­tó­gé­pes áru­for­gal­mi rend­szert, a rak­tár­te­re­ket, pin­cé­ket le­he­tő­ség sze­rint el­adó­tér­ré ala­kí­tot­tuk, meg­kezd­tük az üz­le­tek fel­újí­tá­sát, és ahol er­re le­he­tő­ség volt, az üz­let­he­lyi­sé­gek meg­vá­sár­lá­sát. A me­nedzs­ment­tel kö­zö­sen vá­sá­rol­tuk meg a rend­kí­vül rossz ál­la­pot­ban le­vő Mag­ve­tő Ki­adót. A ki­lenc­ve­nes évek vé­gén új élet­re kel­tet­tük a leg­na­gyobb múl­tú ma­gyar könyv­­ki­adót, az At­he­na­e­u­mot.

Logopédia Kiadó - könyvkiadás

Logopédia Kiadó - könyvkiadás

A Logopédia Kiadó 1987. óta működik, fő tevékenységi köre a könyvkiadás és a pedagógus továbbképzés. Kiadványainkat ajánljuk gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak az óvodában és az iskolában a mozgás, a beszéd, a gondolkodás fejlesztéséhez, az olvasás, írás, helyesírás és a számolás képességeinek tréningjéhez, tanításához. Tankönyveinken, gyakorló füzeteinken kívül szakkönyveink színvonalas elméleti és gyakorlati útmutatóval szolgálnak a szakemberek és az érdeklődők számára.

Lucidus Könyvkiadó

Lucidus Könyvkiadó

A Lucidus Kiadó 1998-ban alakult. A Lucidus Kiadó a nemzeti önismeret és a magyar-nem magyar kapcsolatrendszer kérdésköreit kívánja tudományos igénnyel feldolgozni és közreadni folyóiratával, a Kisebbségkutatással, a Minorities Research évenként megjelenő köteteivel, valamint a Kisebbségkutatás Könyvek sorozatával.

Maecenas Kiadó

Maecenas Kiadó

Egy közvélemény-kutatás adatai szerint a Maecenas Könyvkiadó Magyarország ötödik legismertebb könyves műhelye. Nem rossz helyezés, ha ezernyi cégtársunkra gondolunk. Első kiadványunk 1987 májusában jelent meg. Büszke is volt rá akkor az alapító két ifjú történész vállalkozó. (Később a historikusok útja elágazott, ahogy ez már lenni szokott. Banális történet.) Egy könyvkiadó szükségképpen könyvekből építi fel önmagát. Ezek minősítik. A jó, a rossz, a szép és a csúf kötetek. Amikor a kiadó alapítói még javában cseperedtek, nem volt televízió; helyette is olvastunk. Most megint nincs. Ezért bízunk a könyv és az olvasás új reneszánszában. Csak ne lépne ki az iskolák kapuján annyi analfabéta ifjú ember! Egy könyvkiadó természeténél fogva üzleti vállalkozás. De nem csak az. Szellemi műhely is, viszonyítási pont, értékek közvetítője. A technika bűvöletében élők szerint kicsit persze korszerűtlen - a könyvet egyelőre nem távkapcsolóval lapozzuk. Csakhogy a földgolyó forog, így aztán nehéz eldönteni, melyik irány is az előre. A civilizáció kétségtelenül futólépésben halad, más kérdés, hogy lassan lekörözzük saját magunkat. Az olvasó ember azonban a világmindenség vándora. Eligazodik a naprendszerben és a lélek labirintusaiban egyaránt. Az meg egészen biztos, hogy képes különbséget tenni jó és rossz között. Röviden: akár bölcsebb is lehet az olvasás által.

Magvető Kiadó

Magvető Kiadó

A Magvető Könyvkiadót 1955-ben alapította az akkori kulturális kormányzat az új magyar irodalom kiadására. Első, közel negyven éves időszakában kortárs és klasszikus világ- és magyar irodalmi műveket, tudományos monográfiákat, esszéköteteket, film-, színház-, zene- és képzőművészeti tárgyú könyveket egyaránt megjelentetett, valamint útjára indította a Rakéta Regényújságot, mely egy korosztály meghatározó kulturális információforrása volt. Ugyanakkor mindvégig megőrizte elsődleges profiljának a kortárs magyar irodalom gondozását.

Manó Könyvek

Manó Könyvek

A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minőségi, de megfizethető gyerekkönyvek kiadása. A 0-3 éves korosztálynak szóló lapozóktól a 10-14 éveseknek szánt ismeretterjesztő sorozatokig számos kiadvánnyal van jelen a piacon. A Kiadó kiemelt sorozatai közé tartoznak a Terka mesekönyvek és a Barátnőm, Bori sorozat, amelyek rövid idő alatt a gyerekek kedvenceivé váltak. Büszkék vagyunk Varró Dániel és Maros Krisztina nagy sikerű, Akinek a lába hatos című mondókáskönyvére, amely 2010 könyvlistáin kiemelt helyen szerepelt, emellett díjat nyert a 2010-es Szép Magyar Könyvek versenyén és bekerült a könyvkultúra támogatását célzó Márai - program első fordulójában beválogatott 250 irodalmi könyv közé. 2011-ben jelent meg a mondókáskönyv sorozat folytatása Akinek a foga kijött címmel, amely 2011 könyvlistáin szintén kiemelt helyen szerepelt. A kisebbek számára számos lapozót és leporellót tartalmaz kínálatunk. Legsikeresebb lapozóink az Állatszámláló és a Négy évszak az öreg tölgyön. Leporelló-sorozatunk Gábor Emese illusztrációival és mondóka válogatásaival 2010-ben a Téli mondókák kötettel indult, amely már kibővült a Tavaszi mondókák, a Nyári mondókák, az Őszi mondókák és a Hónapsoroló kötetekkel.

Medicina Könyvkiadó

Medicina Könyvkiadó

Reméljük, kínálatunkkal sikerül teljes képet adnunk az 1957-ben alapított nagy múltú Medicina Könyvkiadó sokrétű tevékenységéről. Az eltelt idő lehetőséget biztosított kiadónk számára arra, hogy az alapítástól napjainkig a magyarországi orvosi szak- és tankönyvkiadásban vezető helyre kerüljünk.

Mezőgazda Kiadó

Mezőgazda Kiadó

A kiadó 1992-ben alakult az egykori Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat szakmai utódjaként. Jelenlegi tulajdonosi struktúrája biztosítja folyamatos működését, amely felépítette új, modern üzleti stratégiáját, kialakította jellegzetes arculatát. A kiadó munkatársainak többsége az állami kiadóban tanulta a könyvkiadói szakmát és az új kiadóban a jó hagyományokat tovább folytatják.

Tuti menü